Pages

Međuodnos argumentacije, konceptualnih metafora i neverbalne komunikacije u javnim nastupima njemačkih i hrvatskih političara
Međuodnos argumentacije, konceptualnih metafora i neverbalne komunikacije u javnim nastupima njemačkih i hrvatskih političara
Nikolina Borčić
Doktorski rad predstavlja analizu uporabe argumentacije, konceptualnih metafora i neverbalne komunikacije u javnim nastupima njemačkih i hrvatskih političara. Temi rada pristupa se iz perspektive kognitivne lingvistike i politolingvistike. Glavni su ciljevi teorijski usustaviti model analize političkih javnih nastupa pod nazivom model sinergijske persuazije te prikazati primjer primjene navedenog modela na uzorku političkih izjava njemačkih i hrvatskih političara. Politički javni...
Novi mediji u funkciji ostvarivanja diplomatskih ciljeva Republike Hrvatske
Novi mediji u funkciji ostvarivanja diplomatskih ciljeva Republike Hrvatske
Tea Lončar
Predmet ove doktorske disertaciji jesu novi mediji u hrvatskoj diplomaciji, a u cilju produbljivanja spoznaja o njihovim potencijalima u funkciji ostvarivanja vanjskopolitičkih interesa Republike Hrvatske kroz istraživanje i opis iskustava i praksi mrežnih međunarodnih komunikacija zemalja koje imaju razvijeniju diplomatsku infrastrukturu (zapadnoeuropskih i srednjoeuropskih zemalja, „starih“ država članica Europske unije) te zemalja u tranziciji (srednjeeuropskih i...
Odvjetništvo kao poduzetništvo
Odvjetništvo kao poduzetništvo
Daša Panjaković Senjić
Doktorska disertacija se fokusira na poduzetništvo u odvjetništvo te potvrđuje polaznu glavnu hipotezu kako je odvjetništvo poduzetništvo jer se u odvjetničkoj profesiji sjedinjuju ekonomske, psihološke i sociološke funkcije poduzetništva.Prema rezultatima provedenog empirijskog istraživanja odvjetnici se suočavaju sa sličnim problemima kao poduzetnici u svojoj ekonomskoj funkciji, pokazuju slične osobne karakteristike te funkcioniraju u kompleksnom društvenom okruženju koje...
Optimiziranje procesa stvaranja i raspolaganja znanjem kao uvjet ekonomskog razvoja
Optimiziranje procesa stvaranja i raspolaganja znanjem kao uvjet ekonomskog razvoja
Jadranka Stantić
U suvremenim uvjetima poslovanja interakcija znanja i gospodarskog razvoja ključni je uvjet koji razlikuje razvijene, inovativne i bogate države i regije od manje razvijenih država i regija. Uspješna budućnost gospodarstva veže se za pojmove društva znanja i gospodarstva temeljenog na znanju. Znanje se stvara u znanstvenoj zajednici, dok konkurentnost gospodarstva ovisi o primjeni znanja. U cilju valorizacije znanstvenog istraživanja na tržišu i komercijalizacije znanstvenog...
Pamćenje grada i dokument u digitalno doba: baštinska građa Župe sv. Mihaela arkanđela u Osijeku
Pamćenje grada i dokument u digitalno doba: baštinska građa Župe sv. Mihaela arkanđela u Osijeku
Hrvoje Mesić
Kulturno pamćenje u trenutcima ugroze čovjekove i/ili civilizacijske opstojnosti može sačuvati osobni ili kolektivni identitet. Grad, urbani prostor identiteta pojedinca ili skupine, prepoznat je svojim sjećanjem. Kolektivno iskustvo urbanog prostora upisuje svoj identitet u arhivsku građu. Disertacijom će se istražiti i utvrditi da je arhiv Župe sv. Mihaela arkanđela u Osijeku institucija kolektivnog pamćenja, a njezina građa bit će označena baštinskom jer ovjerava istinitost...
Percepcija Europske unije u Republici Hrvatskoj tijekom prve godine članstva (srpanj 2013. – srpanj 2014.)
Percepcija Europske unije u Republici Hrvatskoj tijekom prve godine članstva (srpanj 2013. – srpanj 2014.)
Dejan Gluvačević
Pristupanjem Hrvatske Europskoj uniji ostvaren je jedan od najvažnijih ciljeva hrvatske vanjske politike od njezine samostalnosti. Članstvo u Uniju jednim dijelom mijenja dosadašnji način funkcioniranja Hrvatske, što ujedno utječe i na život njezinih građana zbog čimbenika kao što su otvaranje granica, jedinstveno tržište itd. Takvo što u konačnici rezultira da građani stvaraju određeni stav prema Uniji na temelju starijih i novijih iskustava o Uniji, a na stav svakako...
Pogled na digitalnu humanistiku: o fenomenu i postupku vizualizacije podataka iz kulture
Pogled na digitalnu humanistiku: o fenomenu i postupku vizualizacije podataka iz kulture
Luka Alebić
Doktorski rad bavi se mogućnostima vizualizacije kulturnih podataka, a s ciljem stvaranja ekspresivnih i prilagođenih formi proizvodnji znanja u kontekstu recentne ideje digitalne humanistike. Presner i Schnapp (2009) tvrde kako tiskani mediji više nisu jedini, izvorni ili normativni mediji u kojima nastaje znanje; tekst je stopljen u nove multimedijalne konfiguracije. Nove forme organiziranja znanja prepoznaju se u nazivima interaktivnih internetskih stranica, infografika, platformi...
Povjerenje u medije i krizno komuniciranje: lokalni radio u izvanrednoj situaciji
Povjerenje u medije i krizno komuniciranje: lokalni radio u izvanrednoj situaciji
Zdravko Kedžo
Usprkos niskim razinama povjerenja koje građani Hrvatske iskazuju prema medijima i medijskim sadržajima, evidentan je relativno visok stupanj povjerenja prema lokalnom radiju. Ono je relativno postojano i ne bilježi značajniji pad i u okolnostima znatnog porasta korištenja interneta kao primarnog izvora informiranja. To distingvira lokalni radio od svih drugih medija masovnog komuniciranja i ukazuje na potrebu posebnog istraživanja tog fenomena. Pitanje povjerenja u medije...
Pravnopolitički mehanizmi za sprječavanje sukoba i postizanje mira na prostoru bivše Jugoslavije od 1990. – 1995.
Pravnopolitički mehanizmi za sprječavanje sukoba i postizanje mira na prostoru bivše Jugoslavije od 1990. – 1995.
Tomislav Dagen
Tema disertacije je analiza djelovanja putem pravnopolitičkih mehanizama međunarodne zajednice, a prvenstveno misleći Europske ekonomske zajednice (kasnije Europske unije) na sprječavanje sukoba i postizanje mira na prostoru bivše Jugoslavije u vremenu od 1990. g., tj. od trenutaka prvih znakova početaka krize, pa sve do kraja oružanih sukoba/ratova 1995. g. i potpisivanja Daytonskog mirovnog sporazuma. Upravo vrijeme prvih znakova krize i početaka prvih oružanih sukoba na prostoru...
Primjena reaktivnih strategija u kriznom komuniciranju hrvatskih tvrtki
Primjena reaktivnih strategija u kriznom komuniciranju hrvatskih tvrtki
Damir Jugo
Ovaj doktorski rad analizira krizno komuniciranje, jedno od najkompleksnijih segmenata odnosa s javnošću, koji podrazumijeva komunikaciju organizacije tijekom krize čiji je glavni cilj sprječavanje i neutraliziranje reputacijske i štete za poslovanje koje ona može uzrokovati. Rad propituje cjelokupni ciklus kriznog komunikacijskog upravljanja kroz analizu pretkrizne, krizne i postkrizne komunikacije te posebno analizira mogućnosti reaktivnih strategija komuniciranja i načina na koji...
Radne migracije državljana trećih država u EU: pravni okvir, problemi i perspektive
Radne migracije državljana trećih država u EU: pravni okvir, problemi i perspektive
Helga Špadina
Doktorski rad analizira pravnu stečevinu EU u području radnih prava koja ostvaruju državljani trećih država na teritoriju Unije. Rad iznosi osnovne odrednice mogućih perspektiva razvoja zajedničkog migracijskog zakonodavstva Unije i najvažnija pravna pitanja koja bi trebala biti obuhvaćena novim mjerama zajedničke migracijske politike. Rad obuhvaća i analizu radnopravnih pitanja relevantnih za radnike migrante koji su posebno izloženi mogućnostima radnog iskorištavanja, kao...
Suvremeni izazovi društveno odgovornog poslovanja u Republici Hrvatskoj
Suvremeni izazovi društveno odgovornog poslovanja u Republici Hrvatskoj
Vesna Vučemilović
Doktorska disertacija je usmjerena na istraživanje društveno odgovornog poslovanja i njegovih suvremenih odrednica. Pojam i praksa društveno odgovornog poslovanja odnosi se na cjelokupni raspon djelovanja i na sve odnose koje pri tom gospodarski subjekt uspostavlja interno i eksterno sa širom i užom društvenom zajednicom. Pozitivno i pro aktivno djelovanje gospodarskih subjekata iznad razina koje se propisuju zakonom je postalo ustaljena praksa u razvijenom svijetu, prvenstveno zbog...

Pages