Pages

Analiza kulturne i javne djelatnosti u kurikulumima osnovnoškolskih knjižnica Slavonije i Baranje
Analiza kulturne i javne djelatnosti u kurikulumima osnovnoškolskih knjižnica Slavonije i Baranje
Irena Bando
Potpora školske knjiţnice kod suvremenih pristupa učenja novog informacijsko-komunikacijskog okruţenja je razvijanje kritičnosti prema informacijama i kreativna uporaba znanja a ostvaruje se Knjiţnično-informacijskim obrazovanjem - poticanjem čitanja, informacijskim opismenjavanjem i kulturnom i javnom djelatnošću. Kulturna i javna djelatnost školske knjiţnice je do sada najmanje istraţena a kroz različite kurikularne ustroje doţivljava najveće transformacije. Da bi se...
Arhivska glazbena građa Vukovarskog franjevačkog samostana
Arhivska glazbena građa Vukovarskog franjevačkog samostana
Brankica Ban
Susret sa župnikom, paterom Ivicom Jagodićem, dogodio se u utorak, 16. srpnja 2010. godine (u 11 sati) u župnoj crkvi sv. Filipa i Jakova u Vukovaru. Istraživanjem glazbene povijesti Vukovara do sada su se bavili muzikolozi L. Šaban i Z. Blažeković, zatim pateri P. Cvekan, V. Frkin (provincijski knjižničar), B. I. Horvat (knjižničar samostana, pok.) te gvardijan p. Gordan Propadalo, odnosno, Mato Batorović (muzejski tehnničar). Građa je vraćena iz Srbije posredstvom...
Društveni, ekonomski, vjerski i kulturni odnosi u dubrovačkim kolonijama u Bosni u 15. stoljeću
Društveni, ekonomski, vjerski i kulturni odnosi u dubrovačkim kolonijama u Bosni u 15. stoljeću
Tamara Alebić
Privučeni poslovnim prilikama, posebice trgovinom, Dubrovčani odlaze u Bosnu te u značajnim rudarskim i trgovačkim mjestima formiraju svoje kolonije u kojima borave duže ili kraće vrijeme. U nekima od njih Dubrovčani se počinju pojavljivati već u drugoj polovici 14. stoljeća, dok su puni intenzitet doživjeli u prvoj polovici 15. stoljeća. Značajno je da su se pojedini Dubrovčani u nekim kolonijama pojavljivali i istodobno. Srebrenica i Zvornik, kao i ostale dubrovačke...
Ekonomski i kulturološki utjecaj kreativnih industrija na proaktivnost studentske populacije
Ekonomski i kulturološki utjecaj kreativnih industrija na proaktivnost studentske populacije
Marta Borić Cvenić
Kreativne industrije su jedne od najperspektivnijih i najbrže rastućih industrija te zapošljavaju velik broj ljudi kako u Europskoj uniji, tako i u Republici Hrvatskoj. Jedne su od rijetkih industrija koje su otporne na gospodarsku krizu te koje i u recesijskim vremenima bilježe značajne trendove rasta. Ekonomski potencijali kulturnih i kreativnih industrija su zaista na zavidnoj razini jer zauzimaju značajan udio u BDP-u kako u Europi, a tako i u Republici Hrvatskoj. Budući da je...
Franjevačke knjižnice Slavonije – ishodišta hrvatskoga školskog knjižničarstva
Franjevačke knjižnice Slavonije – ishodišta hrvatskoga školskog knjižničarstva
Tamara Zadravec
Školskom knjižničarstvu, prema znakovitom obuhvatu utjecaja na korisnike, zasigurno pripada značajno mjesto unutar profesije. Slijedom te činjenice za očekivati je da su znanstvenici i teoretičari struke uvelike uspjeli razriješiti oprjeke i predrasude koje su u prošlosti postojale, no unatoč tomu one su ipak uočljive i danas. Razlog je tomu, smatra se, izostanak jasnoga definiranja područja rada školskoga knjižničara odnosno školskoga knjižničarstva kao struke. Školski...
Hrvatsko ratno pismo, kultura i nacija
Hrvatsko ratno pismo, kultura i nacija
Vlatka Kalafatić
Domovinski rat u Hrvatskoj kao povijesni i politički događaj promijenio je stvarnost i društvenu i kulturnu sliku svojega vremena. U tom smislu naglasak je stavljen na fenomen nacije i nacionalizma, teorije nacije/etniciteta, te društveno–politički kontekst i korelaciju između hrvatskog ratnog pisma i nastanka i značenja nacije u novonastalim društvenim i političkim promjenama. Radnja različitih tekstova iz velikog korpusa djela hrvatske ratne proze, u kojima se Domovinski rat...
Izlazna mobilnost profesionalnih nogometaša Republike Hrvatske u članicama Europske unije-ekonomska i pravna dimenzija
Izlazna mobilnost profesionalnih nogometaša Republike Hrvatske u članicama Europske unije-ekonomska i pravna dimenzija
Ivan Zeko-Pivač
Sport, gledan kroz prizmu nogometa u Republici Hrvatskoj, nije de lege lata u potpunosti usklađen s acquis communautaireom jer nacionalno na uštrb nadnacionalnog prava implementira, ocjenjujemo, diskriminatorne odredbe. Naime, europsko radno pravo imanentno profesionalnim nogometašima kao radnicima u suštini ne smatra (ne bi trebalo smatrati) prihvatljivim omogućavanje nacionalnih ograničenja slobodi kretanja radnika kao jednoj od temeljnih sloboda Europske unije. Migracije, odnosno...
Komunikacija odnosa s javnošću – Utjecaj odnosa s medijima na postavljanje dnevnih medijskih agendi
Komunikacija odnosa s javnošću – Utjecaj odnosa s medijima na postavljanje dnevnih medijskih agendi
Gordana Lesinger
Iako sastavni dio odnosa s javnošću, ili kako teoretičari kažu „srž odnosa s javnošću“, odnosi s medijima specifičan su dio i najčešći sinonim za ovu profesiju. Paralelno s razvojem medija, razvijali su se i odnosi s javnošću, pa tako i odnosi s medijima, a praktičari struke morali su se prilagođavati novim izazovima. Svaki je novi medij sa sobom donosio svoje specifičnosti, a praktičari za odnose s javnošću vješto su se vlastitim tehnikama prilagodili načinima...
Komunikacijske politike u brendiranju grada: odnos identiteta i imidža Dubrovnika kao turističkog odredišta
Komunikacijske politike u brendiranju grada: odnos identiteta i imidža Dubrovnika kao turističkog odredišta
Maris Marković
Globalizacija, koja je donijela otvaranje velikih tržišta, iznimno povećala i ubrzala tijekove ljudi, roba i kapitala, umanjila suverenitet nacionalnih država i otvorila granice, te razvoj informacijskih i komunikacijskih tehnologija, koje su iznimno povezale svijet, utjecali su na golemi rast turističke industrije. Taj je proces posebice ojačao položaj gradova te je postalo razvidno kako se gradovi kao turistička odredišta u natjecateljskome tržišnom okruženju moraju...
Komunikološki i antropološko-bihevioralni aspekti društvenih vrijednosti kao prediktora priznanja krivnje na primjeru osuđenika na smrt
Komunikološki i antropološko-bihevioralni aspekti društvenih vrijednosti kao prediktora priznanja krivnje na primjeru osuđenika na smrt
Nikša Sviličić
Ova disertacija se bavi fenomenologijom smrtne kazne, kao jednom od delikatnih metoda zaštite i očuvanja društvenog sustava, koja od samog nastanka izaziva brojne etičke i pravne prijepore. U ovoj disertaciji analizirat će se stavovi osuđenika uoči smrtne kazne, vezani za širi i uži kontekst društvenih vrijednosti i normi, kao i naše percepcije istih. Takva analiza pretpostavlja razmatranje antropoloških, sociokulturnih, biosocijalnih, komunikoloških i inih aspekata recepcije i...
Kulturni aspekti europske medijske politike – posljedice na medijski sustav Republike Hrvatske
Kulturni aspekti europske medijske politike – posljedice na medijski sustav Republike Hrvatske
Marina Đukić
Doktorska disertacija "Kulturni aspekti europske medijske politike – posljedice na medijski sustav Republike Hrvatske" bavi se ključnim utjecajima implementacije europske medijske politike u hrvatskom medijskom sustavu, s težištem na javno emitiranje, na kulturni podsustav Hrvatske. U doktorskoj disertaciji se polazi od toga da je definitivni profil europske medijske politike, premda artikuliran pod snažnim utjecajem globalnih korporativno-komercijalnih interesa, određen još uvijek...
Marketing knjige u funkciji razvoja kulture suvremenog hrvatskog društva
Marketing knjige u funkciji razvoja kulture suvremenog hrvatskog društva
Anita Tufekčić
Marketing knjige, kao specifično područje marketinga, zahtjevno je i izazovno. S jedne strane, zbog složenosti i konstantnog razvoja marketinga i njegovih varijabli, a s druge strane zbog specifičnosti knjige kao proizvoda i nakladništva kao industrije. Za knjigu usko je povezano i čitanje kao bitna sastavnica odlike kulture jednog naroda, u ovom slučaju ono će svjedočiti o kulturi suvremenog hrvatskog društva. Opći pad zanimanja za knjigu i čitanje u promijenjenom načinu...

Pages